Bierzmowanie

Autor - kontakt
04.10.2011 16:13:58
"Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do 'sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego', którego jedność powinna być zachowywana Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK, 1285)
W naszej parafii do bierzmowania przystępują uczniowie klas pierwszych liceum, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić. Przygotowanie do bierzmowania trwa dla młodzieży dwa lata (klasa VIII SP lub klasa III gimnazjum i I liceum) Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują indeks kandydata do bierzmowania. Przygotowanie osób dorosłych odbywa się indywidualnie po zgłoszeniu u prowadzącego przygotowanie do bierzmowania i trwa rok (10 nauk). Kandydat do bierzmowania powinien:
  • W każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy Świętej
  • Co najmniej 4 razy przed bierzmowaniem przystąpić do Sakramentu Pokuty (w okresach wskazanych przez kapłanów przygotowujących do sakramentu bierzmowania)
  • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej (nieuczęszczanie na katechezę uniemożliwi przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)
  • Uczestniczyć we wszystkich spotkaniach (raz w miesiącu) oraz nabożeństwach ogłoszonych jako obowiązkowe do przygotowania się w danym roku  szkolnym do Sakramentu Bierzmowania
  • Wziąć udział w co najmniej jednym dniu skupienia (w Adwencie lub Wielkim Poście).
  • W świątyni zachowywać się godnie i z szacunkiem dla świętości miejsca
  • Poznać życiorys swojego patrona wybranego przed bierzmowaniem, w odpowiednim czasie dostarczyć treść biografii tego świętego i wykazać się solidną znajomością tego życiorysu we wskazanym terminie
  • W drugim roku przygotowania własnoręcznie napisać podanie o dopuszczenie do bierzmowania.
  • Dostarczyć we wskazanym terminie informację na temat miejsca – parafii chrztu. W przypadku chrztu poza naszą parafią należy przedłożyć świadectwo chrztu opatrzone pieczęcią tamtejszej parafii.
Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię z bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia. Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy. Świadkiem bierzmowania nie może być rodzic kandydata do bierzmowania.

kontakt